ఫిదా సినిమా కలెక్షన్స్ దాదాపు 10 కోట్లు అది ఒక్క తెలుగు రాష్ట్రాల లోనే
ఒక సారి చూడండి ….
fidaa 3 Day’s shares

Nizam 4,34cr
cidded 1,19cr
vizag 1,20cr
east 0,76L
West 0,55L
Guntur 0,81L
Krishna 0,66L
Nellure 0,29L
total ap/ts 9,80cr

ఇంకా ఓవర్సీస్ కలెక్షన్స్ అదనం

Spread the love